POVINNÉ INFORMACE

1

Název

obec Mutěnice

2

Důvod a způsob založení

Právním základem postavení obce Mutěnice je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Mutěnice je územně samosprávný celek základního stupně, který je vymezen hranicí území obce. Jedná se o veřejnoprávní korporaci, má vlastní majetek a finanční zdroje, s nimi hospodaří za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Obec vykonává samostatnou působnost a dle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti se jedná o obec se základním rozsahem přenesené působnosti.

3

Organizační struktura

Organizační struktura

Starosta
Zástupce starosty

Úsek vnitřní správy
1. Sekretariát starosty, personalistika
2. Účtárna
3. Výstavba, evidence pozemků, poplatky
4. Matrika, evidence obyvatel
5. Servisní kancelář

Úsek místního hospodářství

1. Správa bytů a budov, doprava, správa hřbitova

2. Správa kulturních a sportovních zařízení
3. Uklizečka

4

Kontaktní spojení

Adresa: Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Tel. 518 370 425 – podatelna

Tel. 518 370 487 – starosta obce

Email: obec@mutenice.cz

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Datová schránka: 5kebcmv

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

4.3

Úřední hodiny

Pondělí

07:00 – 11:00

11:30 – 15:30

Úterý

07:00 – 11:00

11:30 – 15:30

Středa

07:00 – 11:00

11:30 – 15:30

Čtvrtek

07:00 – 11:00

11:30 – 18:00

Pátek

07:00 – 11:00

11:30 – 14:30

4.4

Telefonní čísla

Podatelna – tel.: 518 370 425

Starosta obce – tel. 518 370 487, 702 043 744

Místostarosta – tel.: 518 370 425, 602 715 942

4.6

Adresa internetové stránky

www.mutenice.cz

4.7

Adresa e-podatelny

podatelna@mute­nice.cz

4.8

Další elektronické adresy

starosta@mute­nice.cz

biza@mutenice.cz

5.

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 123–1188100277/0100

6.

IČ:

00285145

7.

DIČ:

CZ00285145

8

Dokumenty

/slozka/rozpocet-obce/

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

8.2

Rozpočet

9.

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Osobně nebo poštou na adresu úřadu:
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Elektronicky e-mailem: obec@mutenice.cz
Datovou schránkou:
5kebcmv

11.

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného sou­du.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12

Formuláře

13

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Obec Mutěnice nespravuje žádné specifické popisy postupů.

Pro běžné životní postupy lze využít příslušnou sekci na portálu https://portal.gov.cz/…can/situace/

14

Předpisy

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon o obcích, Zákon o úřednících

14.2

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

14.2.1

Směrnice

Směrnice obce Mutěnice

14.2.2

Ostatní

15

Úhrady za poskytování informací

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Mutěnice

16

Licenční smlouvy

16.1

Vzory licenčních smluv

16.2

Výhradní licence

17

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Prosím čekejte...