POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1

Název

obec Mutěnice

2

Důvod a způsob založení

Obec Mutěnice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3

Organizační struktura

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce …

 • Kontrolní výbor …
 • Finanční výbor ….

Rada obce ….

 • Komise zemědělská a ŽP ….
 • Komise kulturní …
 • Komise letopisecká …..
 • Redakční rada ….
 • Komise výstavby ….
 • Komise pro občanské záležitosti …

Obecní úřad

 • Sekretariát starosty, personální
 • Podatelna, pokladna
 • Matrika, evidence obyvatel
 • Účtárna
 • Výstavba a plánování
 • Pozemky, místní poplatky
 • Obecní policie
 • Technické služby
 • Správa sportovních a kulturních zařízení
 • Kabelová televize
 • Místní knihovna
 • Hřbitov

Příspěvkové organizace zřizované obcí

 • Základní a mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín

Obchodní korporace zřizované obcí

 • Skládka Hraničky, spol. s r. o.

4

Kontaktní spojení

Telefon: 518 370 425, 518 370 726, 518 370 497

Email: obec@mutenice.cz, podatelna@mutenice.cz

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Obec Mutěnice

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Mutěnice

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

4.3

Úřední hodiny

Pondělí

07:00 – 11:00 hod.

11:30 – 15:30 hod.

Úterý

Zavřeno – Neúřední den

Středa

07:00 – 11:00 hod.

11:30 – 15:30 hod.

Čtvrtek

07:00 – 11:00 hod.

11:30 – 18:00 hod.

Pátek

07:00 – 11:00 hod.

11:30 – 14:30 hod.

4.4

Telefonní čísla

Obecní úřad +420 518 370 4­25

Starosta +420 774 277 0­37

Místostarosta +420 602 715 9­42

4.5

Adresa internetové stránky

www.mutenice.cz

4.6

Adresa podatelny

Obec MutěniceMasarykova 200, 696 11 Mutěnice

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7

Elektronická adresa podatelny

obec@mutenice.cz

4.8

Datová schránka

5kebcmv

5.

Případné platby lze poukázat

Komerční banka a. s., č. ú. 123–1188100277/0100

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6.

IČ:

00285145

7.

DIČ:

CZ00285145

8

Dokumenty

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce

Rozpočtový výhled obce

Povodňový plán

Program rozvoje obce

8.2

Rozpočet

Rozpočet obce

8.3

Formuláře

Formuláře obce zde (příspěvky, granty a dotace obce)

Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací zde (ČSSZ)
Další formuláře zde (MPSV)

8.4

Nejdůležitější směrnice

Směrnice pro vyřizování žádostí

Pravidla pro vyřizování petic

Pravidla pro vyřizování stížností

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce

Řád veřejného pohřebiště

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

10.

Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

11.

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného sou­du.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12

Formuláře

13

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Obec Mutěnice nespravuje žádné specifické popisy postupů.

Pro běžné životní postupy lze využít příslušnou sekci na portálu https://portal.gov.cz/…can/situace/

14

Předpisy

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon o obcích, Zákon o úřednících

14.2

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

14.2.1

Směrnice

Směrnice obce Mutěnice

14.2.2

Ostatní

15

Úhrady za poskytování informací

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Mutěnice

16

Licenční smlouvy

16.1

Vzory licenčních smluv

16.2

Výhradní licence

17

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Prosím čekejte...